Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine MTÜ Lumeakadeemias


Miks me kogume ja millal töötleme Sinu isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid nii enda kui Sinu parimate huvide eesmärgil.
Kogutud andmed annavad meile võimaluse kaitsta enda vara ja kehtivaid reegleid meie toodete ja teenuste kasutamisel. Vajadusel saame nende andmete alusel õigeks ajaks tagastamata jäetud mäevarustuse üles leida või tagastatud, kuid rikutud/katkise mäevarustuse eest esitada kahjunõude. Samuti tühistada õiguse meie teenuse või toote edasiseks kasutamiseks kui selleks ettenähtud reegelid on raskelt rikutud või kehtivatele reeglitele ei ole peale korduvaid hoiatusi allutud.
Kogutud andmed annavad meile võimaluse tagastada õigele omanikule kaotatud mäepileti või see vajadusel blokeerida, et kolmas isik seda kasutada ei saaks.

Kes ja kuidas töötleb Sinu isikuandmeid?

Vajadusel töötleb andmeid meie rendiosakonna töötaja ja/või administraator, kes on saanud meie poolt info ja koolituse, kuidas seda korrektselt teha. Töötlemiseks kasutame vaid ettevõtte seadmeid (telefon, arvuti), et välistada võimalus andmete sattumiseks kolmandate isikute kätte.

Kui kaua me säilitame kogutud andmeid?

Paberkandjal säilitame Sinu andmeid maksimaalselt 1 aasta peale kogumist. Peale seda hävitame need jäädavalt. Süsteemidesse sisestatud andmeid sälitame seni, kuni Sa ei ole esitanud nõuet need kustutada.

Mida peame meeles Sinu isikuandmeid kogudes, töödeldes ja säilitades?

Suhtume isikuandmetesse hoolsalt ning mõistame riske, mis antud teemaga kaasnevad. Seepärast kogume isikuandmeid minimaalselt, töötleme neid vaid äärmisel vajadusel ning hävitame võimalikult ruttu.

Millal ja kellele me edastame isikuandmeid?

Isikuandmeid edastame vaid äärmuslikul juhul.
Näiteks esmaabi andmise vajaduse tekkimisel edastame andmed kiirabile (kui isik ise ei ole kontaktivõimeline ning antud andmed on olulised kiiraabi edasiseks tööks).
Samuti ka meile tekitatud materiaalse kahju puhul. Sel juhul edastame andmed riiklikule korrakaitseorganile.

Kelle poole pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega?

Kui Sul on täiendavaid küsimusi, siis võta meiega ühendust e-maili teel: info@nommelumepark.ee