Õppeleping

ÕPPELEPING

1. ÕPPEPERIOOD
Õppeperiood sõltub ilmastikuoludest ning treeningtingimustest, aga tavaliselt peab arvestama järgmise ajagraafikuga:
- talve lumetreeningute õppeperiood detsembrist kuni märtsi lõpuni või aprilli keskele
- talve hooaja ettevalmistavate treeningute õppeperiood maist kuni novembrini.
Õppelepinguga (edaspidi Leping) nõustumisel võtab õpilane endale kohustuse osaleda MTÜ Lumeakadeemia (edaspidi Lumeakadeemia) treeningutel vastava õppeperioodi lõpuni.

2. LEPINGU POOLED (edaspidi Pooled)
2.1 Huvikool:
nimi: Lumeakadeemia MTÜ (edaspidi Lumeakadeemia);
registrikood: 803502275;
aadress: Vana-Mustamäe 16, 11611 Tallinn/Nõmme Lumepark;
telefon: 56 159 160;
e-mail: info@lumeakadeemia.ee;
arveldusarve: EE812200221063377423 Swedbank.
2.2 Õpilane on õppes osalev isik vastavalt sportlyzer.com Online Liikmetaotluse vormis (edaspidi Sportlyzeri vormis) märgitule (edaspidi Õpilane).
2.3 Arve maksja või õpilase esindaja on Õpilase eest arvet tasuv isik ja/või Õpilase seaduslik esindaja vastavalt Sportlyzeri vormis märgitule (edaspidi Maksja/Esindaja).

3. LEPINGU OBJEKT
3.1. Lepingu objektiks on Lumeakadeemia poolt Õpilasele osutatav teenus ning Poolte vahelised suhted, õigused ja kohustused Õpilase Lumeakadeemias õppimise ajal.
3.2. Käesoleva Lepinguga annab Maksja/Esindaja nõusoleku, et Õpilane asub Lumeakadeemia treeningrühma liikmeks ning lepingu kestuse jooksul esindab võistlustegevuses Lumeakadeemiat.

4. ÕPPEMAKS
4.1. Õppemaks tasutakse kalendrikuu kaupa kogu õppeperioodi jooksul olenevalt Õpilase vanusest ning trennirühmast. Jooksva õppeaasta kuutasud on ära toodud Lumeakadeemia kodulehel www.lumeakadeemia.ee/treeningud.
4.2. Kui Lepingu sõlmivad 2 või enam ühe pere liiget (vanemad ja/või lapsed) on õppemaks punktis 4.1 toodust 10€ võrra soodsam kõigile pere liikmetele.

5. LEPINGU DOKUMENDID
5.1 Lepingu lahutamatuks lisaks on Õppelepingu üldtingimused (lisatud alljärgnevalt, edaspidi Üldtingimused), kus sätestatakse teenuse osutamise üldised tingimused ning Nõmme Lumepargi mäereeglid (kättesaadavad Nõmme Lumepargi kodulehelt www.nommelumepark.ee, edaspidi Mäereeglid).
5.2 Lumeakadeemial on õigus Üldtingimusi, Kodukorda ja Mäereegleid ühepoolselt igal ajal muuta, avaldades selle kohta vastava teate Sportlyzeri keskkonnas. Muudatustega mittenõustumisel ning eeldusel, et need Õpilast ja/või Maksjat/Esindajat ebamõistvalt kahjustavad on Maksjal/Esindajal õigus leping 14 päeva jooksul muudatuste avaldamisest üles öelda.

ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED (edaspidi Üldtingimused)

1. ÕPPETÖÖ
1.1. Talvine õppeperiood algab detsembris ning kestab 31. märtsini. Õppeperioodi täpne algus ja lõpp sõltub ilmastikuoludest ning selgub jooksvalt.
1.2. Suvine õppeperiood algab mainst ning kestab novembri lõpuni. Õppeperioodi täpne algus ja lõpp sõltub ilmastikuoludest ning selgub jooksvalt.
1.3. Talvine õppetöö viiakse põhiosas läbi õppekavas ette nähtud aegadel Nõmme Lumepargi territooriumil. Hooaja ettevalmistavad treeningud toimuvad Nõmme Lumepargis ja/või koostöö partnerite treeningkeskustes.
1.4. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal vastavalt Lumeakadeemia tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö spordilaagrites, võistlustel ja/või individuaalõppe korras.
1.5. Treeningute läbiviimisel arvestatakse Õpilase kehalist võimekust, vanust ja treeningrühma suurust.

2. ÕPPEMAKS
2.1. Lumeakadeemias õppimine on tasuline. Õppemaks on kuupõhine ning erinevate trennide õppemaksud on toodud ära Lumeakadeemia kodulehel: https://www.lumeakadeemia.ee/kolmas
2.2. Õppemaks tasutakse Maksja/Esindaja poolt Lumeakadeemia arveldusarvele (vt Lepingu punkt 2.1).
2.3. Õppemaksu tasumise tähtajad:
2.3.1. Õppemaks esimese kuu eest tasutakse Lepingu sõlmimisele ja/või esimesele treeningule järgnenud 5 tööpäeva jooksul või enne osavõttu teisest treeningtunnist.
2.3.2. Õppemaks järgnevate kuude eest tasutakse igakuiselt ettemaksuna – kas jooksva kuu 5. (viiendaks) kuupäevaks või enne perioodi algust.
2.4. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Lepingule ja Õppekavale.
2.5. Õppemaks sisaldab vajadusel kiivri renti ning Nõmme Lumepargi territooriumi kasutamist vastavalt Õppekavale (vt Üldtingimuste punkt 2.10).
2.6. Õppemaks ei sisalda suusa- või lumelauavarustuse renti. Varustuse rendi hind Lumeakadeemia õpilastele on talvehooajal 25€/kuu või ühe korra hind vastavalt Nõmme Lumepargi hinnakirjale.
2.7. Õppetegevuse eest väljaspool Üldtingimuste punktis 1.1 sätestatud perioodi ja/või nimetatud perioodi jooksul toimuvate õppelaagrite eest tasutakse täiendavat õppemaksu korrapõhiselt.

2.8. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu tasumise kohustusest osaliselt või täielikult juhul, kui puudumine ületab 20 järjestikust päeva ja Õpilane esitab puudumise kohta arstitõendi.
2.9. Lepingu lõpetamisel Maksja/Esindaja algatusel või Õpilase poolse Lepingutingimuste rikkumise tõttu Lumeakadeemia õppemaksu ei tagastata.
2.10 Lumeakadeemia õppekavad (mujal Õppekava) on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning füüsilisest isikust Maksjal/Esindajal võib tekkida õigus enda poolt alaealiste eest tasutud koolituskulud vastavalt Tulumaksuseaduse §-le 26 tema poolt maksustamisperioodil teenitud tulust maha arvata.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Õpilase õigused ja kohustused.
3.1.1. Õpilasel on kõik käesolevast Lepingust, Õppekavast ning kodukorrast tulenevad õigused.
3.1.2. Õpilane peab täitma kõiki käesolevast Lepingust, Õppekavast, kodukorrast ning Nõmme Lumepargi mäe reeglitest tulenevaid kohustusi.
3.2 Maksja/Esindaja õigused ja kohustused.
3.2.1. Maksja/Esindaja on kohustatud teavitama Lumeakadeemiat Õpilase kroonilistest haigustest (kui neid esineb), treeningujärgsest üleväsimusest ning Õpilase osalemisest regulaarsetes meditsiinilistes terviseuuringutes.
3.2.2. Maksja/Esindaja on kohustatud tasuma Lepingus edenähtud korras õppemaksu.
3.2.3. Maksja/Esindaja on kohustatud koheselt kirjalikult teatama enda ja/või Õpilase isikuandmete muudatustest võrreldes Lepingu punktides 2.2 ja 2.3 toodud Sportlyzeri vormi sisestatud andmetega.
3.2.4. Õpilase Lumeakadeemiast väljaarvamine toimub Maksja/Esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud sooviavalduse alusel.
3.2.5. Maksjal/Esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta. Võistlustest või treeninglaagritest osavõtt on kõigile vabatahtlik. Võistlustele või treeninglaagritesse lähetamise kulud ei sisaldu Lumeakadeemia õppemaksus.
3.3 Lumeakadeemia õigused ja kohustused.
3.3.1. Lumeakadeemia kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt Õppekavale.
3.3.2. Lumeakadeemial on õigus Õpilane Lumeakadeemiast välja arvata, kui Õpilane rikub süstemaatiliselt Lumeakadeemia kodukorda, puudub põhjuseta õppetreeningtööst pikema aja vältel või kui Õpilase õppemaks on edenähtud ajaks tasumata.
3.3.3. Lumeakadeemial on õigus treeninguid õppe- ning turundustegevuse eesmärgil audiovisuaalselt salvestada.

4. LEPINGU KEHTIVUS
4.1. Leping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Õpilane või tema Esindaja on Lepingu sõlmimise soovi talle e-posti teel edastatud lingi kaudu elektrooniliselt kinnitanud.
4.2. Leping on tähtajaline ning lõppeb Lepingu punktis 1.1 märgitud perioodi lõppemisel.

4.3. Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb avaldada soovi kirjalikult taasesitatavas vormis, vähemalt 30 päevase etteteatamisega.
4.4. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.